МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по використанню ППЗ при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів

Зміни в суспільному житті зумовлюють трансформації в сфері освіти, діяльності школи - гуманізацію та гуманітаризацію освіти й демократизацію всього навчально-виховного процесу. Гуманітаризація, у свою чергу, передбачає визнання предметів гуманітарного циклу серед інших дисциплін як домінантних для формування людини, що з цікавістю споглядає оточуючий світ і прагне до його перетворення, людини, якій властива активна настанова до постійного вдосконалення, самоосвіти й самовиховання. Мистецька освіта є посередником між суспільно значущими культурними цінностями й особистісними цінностями людини та забезпечує набуття базових компетентностей (загальнокультурних, художньо-пізнавальних, комунікативних тощо), формує прагнення і здатність до художньо-творчої самореалізації і духовного самовдосконалення протягом життя.

Читати далі

СТРУКТУРА УРОКУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Метою уроків образотворчого мистецтва є залучення дітей до спостереження оточуючої дійсності, розвиток важливих для художньої творчості здібностей, введення дитини в художню культуру народу шляхом активного її засвоєння, особистої та зацікавленої участі в ній.

Читати далі

ЗАСВОЄННЯ ОБРАЗОТВОРЧИХ ПОНЯТЬ НА УРОКАХ ПЛАСТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

 У сучасних психолого-педагогічних, мистецтвознавчих, методичних дослідженнях, присвячених важливим проблемам формування духовності підростаючого покоління, чимало уваги приділяється різноманітним аспектам методики викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі й початкових класах зокрема, її інтеграції з іншими предметами з метою досягнення найбільш глибокого сприйняття та усвідомлення Всесвіту у всій його повноті та єдності.

Читати далі

Організація занять за модульно-тьюторською системою

Одним з найсучасніших компонентів навчального процесу у вищій школі можна назвати організацію тьюторських занять за модульною системою, котра враховує позитивний досвід традиційної лекційно-семінарської форми навчання й одночасно відкриває шляхи для творчого пошуку нестандартних рішень та ситуацій, що повніше розкривають суть запропонованого теоретичного або практичного матеріалу, надають нові можливості накопичения та закріплення знань.  

Ознайомитись

ПОНЯТТЯ КОМПОЗИЦІЇ

У навчально-методичному посібнику розкриваються основні положення теорії образотворчої композиції з метою розвитку у студентів умінь вільного оперування набутими знаннями у власній художньо-педагогічній діяльності, вироблення наукового мистецького світогляду та навичок вести самостійну навчально-творчу й дослідницьку роботу.

Читати далі

Page 1 of 2

Text Size
Sunday, February 17, 2019
{В начало}

We have 32 guests and no members online