РОБОЧА ПРОГРАМА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
у вищих навчальних закладах освіти
напрям підготовки 0202 «Мистецтво», спеціальність : 8.020209 «Реставрація творів мистецтва»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

 

Програма педагогічної практики магістрантів розроблена і адаптована до художньої спеціальності на основі програми «Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики». Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http: // www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf, програми педагогічної практики магістрантів / Укл. Федорчук Е.І. Франчук Т.Й. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 13 с. та матеріалів збірника «Сучасні проблеми художньої освіти в Україні» : Зб. наук. пр. / ІПСМ АМУ; / Редкол.: А. В. Чебикін (керівник), О. С. Тимошенко (голова), А. П. Лащенко, В. Д. Сидоренко та ін. – К., 2005. – Вип. 1 : Еволюційні процеси у мистецтві: Від минулого до майбутнього (Київ - Донецьк). – 256 с.: іл.
Програма педагогічної практики магістрантів у ВНЗ розроблена у відповідності з навчальним планами магістерської підготовки: напрям підготовки 0202 «Мистецтво», спеціальність : 8.020209 «Реставрація творів мистецтва» та положення про здійснення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», затвердженого вченою радою університету (протокол №4 від 22 квітня 2003 р.)
Згідно із навчальним планом магістерської підготовки тривалість педагогічної практики магістрантів у ВНЗ становить чотири тижні (4 семестр на стаціонарі).


База проходження етнографічної практики
Враховуючи специфіку підготовки магістрів та зміст освітньо-професійних програм підготовки педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», базами проходження педагогічної практики обрано вищі навчальні заклади ІІ-IV рівня акредитації. Зокрема, педагогічну практику магістранти вказаного напряму підготовки проходять на фаховій кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, у реставраційних майстернях.
При підготовці програми враховувалися наступні видання:
■ Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України; / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, гол. ред.), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К.: Хімджест, 2010. – Вип. 7. – 512 с.: іл.
■ Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – Вид. 3-є, доопрац. і допов. – К. : Знання, 2008. – 568 с. : іл.
■ Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / ІПСМ АМУ; / Редкол.: О. Федорук (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. – К., 2009. – Вип. 6. – 736 с.: іл.
■ Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. / Акад. мис-в України. Ін-т проблем суч. мис-ва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. – К.: ІПСМ АМУ; КЖД «Софія», 2009. – Вип. 5 : Мистецтво ХХІ століття: – 224 с.: іл.
■ Вітвицька, С. С.Практикум з педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 398 с.
■ Уліщенко, Андрій. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації [Текст] / А. Уліщенко // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 126-130.
■ Сележан, Й. Ю. Основи національного виховання [Текст] : українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й.Ю. Сележан. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 272 с.
■ Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf
■ Бондар В.І. Ефективні технології навчання студентів. – К.,1996. – 129с.
■ Збірник програм образотворчого циклу для педагогічних вузів. (Укл. Антонович В. А.). – К.: РНМК Міносвіти України, 1992.
■ Лист Міністерства освіти і науки України «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» №1/9-168 від 25.04.2001.
■ Методичні поради по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів / Укладачі О.І. Пантелеймонов і Л.М. Кохановський. – К.: МО України, 1995. – 12 с.
■ Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2001. – 338с.
■ Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури. – К., 2007. – 232 с.
■ Основи викладання мистецьких дисциплін /За заг. ред. О.П.Рудницької. – К., 1998. – 184 с.
■ Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Випуск І. – Київ, 1994. – С. 111-131.
■ Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України // Там само. – С. 139-153.
■ Програма педагогічної практики магістрантів / Укл. Федорчук Е.І, Франчук Т.Й. – Кам’янець-Подільський, 2002.– 13 с.
■ Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник. – К., 2002. – 270 с.
■ Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К. : НПУ, 2000. – 210 с.
Програма визначає мету і завдання педагогічної практики магістрантів, їх права і обов’язки, перелік професійно-педагогічних умінь, якими мають володіти магістранти, зміст практичної діяльності, критерії оцінювання роботи магістрантів, перелік звітної документації.

Мета педагогічної практики
Педагогічна практика магістрантів є активною формою підготовки до реальної практичної діяльності на посаді викладача образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва вищого навчального закладу ІІ-IV рівня акредитації.
Мета педагогічної практики магістрантів університету – формування готовності до цілісного виконання ними комплексу функціональних обов’язків викладача, таких як організація навчального процесу, проведення методичної, виховної та художньо-педагогічної роботи; практичне застосування поглиблених фундаментальних знань з мистецьких та психолого-педагогічних дисциплін, набутих під час навчання в магістратурі, розвиток уміння самостійно розв’язувати навчально-виховні завдання; стимулювання потреби постійно підвищувати свою професійну компетентність, подальше програмування стратегії саморозвитку і самовдосконалення.


Завдання педагогічної практики:
o поглиблення і закріплення мистецьких і психолого-педагогічних знань, творче застосування їх у практичній діяльності викладача вищого навчального закладу;
o формування навичок творчого, науково-педагогічного та методичного пошуку, оволодіння ефективними інноваційними педагогічними технологіями; формами і методами навчально-виховної роботи зі студентами спеціальності «Реставрація творів мистецтва»;
o формування особистісних рис, соціально та професійно значущих якостей, світоглядної та громадянської позиції засобами образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва;
o створення умов для професійного росту магістрантів, оволодіння ними специфікою викладання мистецьких дисциплін та діяльності викладача ВНЗ;
o виконання магістрантами практичних навчально-виховних образотворчих завдань;
o розвиток уміння аналізувати та оцінювати свою діяльність, а також корегувати її на основі рефлексії, піклуватися про професійне самовдосконалення;
o поглиблення розуміння сутності основних принципових позицій нової освітньої політики в галузі педагогіки мистецтва, що проводиться в державі, та умов їх практичної реалізації в загальноосвітній школі та ВНЗ.

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМІННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ МАГІСТРАНТ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ:
o будувати свою практичну діяльність з урахуванням базових позицій сучасної освітньої політики;
o спостерігати і аналізувати навчальний процес в ВНЗ у різних формах його реалізації, вивчати зразки передового художньо-педагогічного досвіду викладачів;
o визначати конкретні освітні, художньо-творчі та виховні завдання лекційного викладання, організації традиційних та інноваційних форм навчання, тьюторських занять; коректно формувати змістову основу навчального заняття, структурувати варіанти його проведення з урахуванням умов конкретної навчальної ситуації;
o розробляти конспекти лекцій, плани лабораторних та практичних занять;
• здійснювати оптимальний вибір форм і методів викладання і контролю, художньо-педагогічних технологій, засобів навчання, комп’ютерних програм для реалізації завдань навчання студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва»;
o формувати взаємини зі студентами під час навчального процесу, які базуються на співпраці, співтворчості, забезпечують особистісну орієнтованість навчання і виховання;
o здійснювати міжпредметні зв’язки, формувати світоглядні позиції студентів засобами образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва;
o комплексно аналізувати й адекватно оцінювати результати своєї практичної діяльності, програмувати перспективу професійного саморозвитку.


ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТІВ

Ознайомлення із специфікою роботи вищого навчального закладу із освітніми стандартами:
• Законом України «Про вищу освіту»;
• Державним стандартом освіти;
• Положенням про вищий навчальний заклад;
• Положенням про організацію навчально-виховної роботи у ВНЗ;
• Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні і ступеневу освіту;
• Статутом вищого навчального закладу;
• Специфікою організації навчального процесу мистецьких дисциплін;
• Освітньо-кваліфікаційною характеристикою;
• Освітньо-професійною програмою;
• Структурно-логічною схемою відповідної спеціальності;
• Навчальним планом спеціальності;
• Робочим навчальним планом спеціальності;
• Навчальними програмами основних фахових мистецьких дисципліни та робочими програмами;
• Індивідуальним планом викладача;
• Планами роботи вченої ради факультету та вченої ради університету;
• Планом роботи кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва;
• Планом виховної роботи на факультеті.
2. Навчальна робота:
• Спостереження та аналіз різних форм мистецького навчання у вищій школі (2-3 форми);
• Добір матеріалу для лекції з історії образотворчого мистецтва, практичного, лабораторного заняття з малюнку, живопису, композиції та реставрації творів мистецтва;
• Самостійне читання лекцій з мистецьких дисциплін, проведення інших форм роботи (організація самостійної роботи студентів, консультацій, вечірнього малюнку та ін.);
• Самоаналіз та самооцінка проведеної навчальної роботи, участь у самоаналізі та оцінюванні її викладачем.
3. Методична робота:
• опрацювання фахової, мистецької та художньо-педагогічної літератури;
• розробка конспекту лекцій, плану семінару чи практичного заняття з реставрації творів мистецтва,
інструкції до лабораторної роботи;
• підготовка наочних образотворчих посібників, технічних засобів
навчання, дидактичного матеріалу, в тому числі й для використання комп’ютерних мистецьких програм;
• вивчення досвіду роботи викладача образотворчого мистецтва та реставрації творів мистецтва вищого навчального закладу;
• участь у засіданні кафедри, методичного семінару
• консультації у методиста, викладача, керівника практики.
4. Виховна робота:
• ознайомлення з планом виховної роботи куратора (наставника)
академічної групи спеціальності «Реставрація творів мистецтва»;
• проведення індивідуальної роботи зі студентами з метою формування
їхнього позитивного ставлення до художньо-педагогічної професії;
• участь у профорієнтаційній роботі кафедри.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ:• сформованість громадянської позиції, художньо-педагогічної майстер¬ності магістранта, його фахової компетентності, загальної та мовної культури;
• здатність до самостійного пошуку, оптимального вибору традиційних та інноваційних засобів, прийомів, форм і методів навчання, освітніх мистецьких технологій;
• розвиток художньо-педагогічного мислення, здатності до самоаналізу,
об’єктивної самооцінки всіх видів творчої діяльності, власної професійної компетентності;
• характер міжособистісних стосунків, які склалися у практиканта зі студентами, здатність до особистісно орієнтованого спілкування;
• активність, мобільність у процесі виконання завдань практикантом, здатність до професійного саморозвитку;
• дисциплінованість та відповідальність практиканта, правильність і грамотність оформлення звітних матеріалів практики.
Рівень сформованості перелічених вище якостей практиканта (середній,
вище середнього, високий) і визначатиме оцінку його діяльності під час
практики («задовільно», «добре» і «відмінно»).

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ


1. Індивідуальний план роботи під час практики.
2. Щоденник педагогічної практики.
3. Звіт про роботу під час педагогічної практики.
4. Один текст лекцій з історії образотворчого мистецтва, прорецензованої
кафедрою, з наочними посібниками (слайди, дискети, комп’ютерні
матеріали) та реставрації творів мистецтва.
5. Конспекти (розробка) лабораторного заняття з малюнку, живопису,
композиції, декоративно-ужиткового мистецтва та реставрації творів мистецтва з дидактичними матеріалами (2)
6. Характеристика діяльності практиканта, підписана завідувачем
кафедри (відділення) завірена начальником навчальної частини (зав. відділом
кадрів) навчального закладу, де він проходив практику.

Список основної літератури:
1. Грабарь И. Энциклопедический словарь «Реставрация». – М., 1932 (рос). 
2. Сборник статей «Восстаносление памятников культуры. Проблемы реставрации». – М. : «Искусство», 1981 (рос).
3. Бенвенуто Челлини, «Жизнеописание». – пер. М. Лозинского. – М. : ГИХЛ, 1958 (рос).
4. Бобров Ю. Г. «История реставрации древнерусской живописи». – Л. : «Художник РСФСР», 1987 (рос).
5. Мінжулін О. Реставрація творів з металу: Підручник для студентів вищих художніх навчальних закладів. – К.: Спалах, 1998. – 230 с.
6. Східна колекція. Альбом-путівник. Київ – 2005. – 189 с.
7. Ханенко Б. Спогади Колекціонера. Київ. 2008
8. Безгiн І. Академiки. Життя в мистецтвi. – К., 2006. – Ч. 1. – 168 с.
9. Криволапов М. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття. – К., 2006. – 268 с.
10. Пучков А. Sine quibus non: Портреты [Альбом линогравюр]. – К., 2006. – 64 с.: ил.
11. Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм. Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – Київ : ФЕНІКС, 2007. – 608 с.: іл.
12. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.: У 2 кн. – К., 2006. – Кн. 1. – 544 с.: іл.
13. Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Редкол.: А. Чебикін (голова) та ін. – К., 2009. – Вип. 10. – 384 с.
14. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / ІПСМ АМУ; / Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), О.В. Сіткарьова (відп. секр.), О.О. Авраменко та ін. – К., 2004 – Вип. 1. – 230 с.: іл.
15. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / ІПСМ АМУ; / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), В. І. Тимофієнко, О. В. Сіткарьова та ін. – К., 2005. – Вип. 2. – 336 с.: іл.
16. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України; / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – Київ: Фенікс, 2008. – Вип. 5. – 400 с.:
17. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. пр. з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України; / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова, гол. ред.), А. О. Пучков, О. В. Сіткарьова та ін. – К.: Хімджест, 2010. – Вип. 7. – 512 с.: іл.
18. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. / ІПСМ АМУ; / Редкол.: А. В. Чебикін (керівник), О. С. Тимошенко (голова), А. П. Лащенко, В. Д. Сидоренко та ін. – К., 2005. – Вип. 1 : Еволюційні процеси у мистецтві: Від минулого до майбутнього (Київ - Донецьк). – 256 с.: іл.
19. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: Зб. наук. пр. / Акад. мис-в України. Ін-т проблем суч. мис-ва; / Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. – К.: ІПСМ АМУ; КЖД «Софія», 2009. – Вип. 5 : Мистецтво ХХІ століття: – 224 с.: іл.
20. Художня культура. Актуальні проблеми: Наук. вісник / ІПСМ АМУ; / Редкол. : О. Федорук (голова), В. Сидоренко, І. Безгін та ін. – К., 2009. – Вип. 6. – 736 с.: іл.


Додаткова література:
1. Антонович Е. А., Проців В. І., Свид С. П. Художні техніки в школі. – К., 1997. – 310 с.
2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.
3. Артемова Л.В., Бєлєнька Г.В. Магістерська робота. Методичні рекомендації та вимоги до написання та оформлення. – К., 2001. – 25 с.
4. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. – http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf
5. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень. – К., 1997. – 271 с.
6. Бондар В.І. Ефективні технології навчання студентів. – К.,1996. – 129 с.
7. Босенко А. Случайная свобода искусства. Инст. проблем совр. искусства Акад. искусств Украины. – К.: Химджест, 2009. – 584 с.
8. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред.В.И.Журавлева. – М : Педагогика, 1988. – 237с.
9. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога / За ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2003. – 207 с.
10. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вишневський . – Вид. 3-є, доопрац. і допов. – К. : Знання, 2008. – 568 с. : іл.
11. Вітвицька, С. С.Практикум з педагогіки вищої школи [Текст] : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 398 с.
12. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. – К., 1995. – 45 с.
13. Гончаренко СУ. Український педагогічний словник. – К., 1997. – 376 с.
14. Клочко Ю. Наука України: її стан та майбутнє // Аукціон ідей. – 1993. – № 1.
15. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов пед. учебн. заведений й слушателей МІЖ й ФПК. – М., 1999. – 523 с.
16. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. – К., 1990. – 239 с.
17. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К., 1997. – 56 с.
18. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К.: НПУ, 2001. – 338с.
19. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
20. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.: У 2 кн. – К., 2006. – Кн. 1. – 544 с.: іл.
21. Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. / Редкол.: А. Чебикін (голова) та ін. – К., 2009. – Вип. 10. – 384 с.
22. Ніколенко, О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво [Текст] : л-ра XVII-XVIII століть : посіб. для вчителя / О. М. Ніколенко. – Х. : Ранок, 2008. – 224 с. : іл, табл.
23. Основи викладання мистецьких дисциплін / За заг. ред. О.П. Рудницької. – К., 1998. – 184 c.
24. Педагогічна майстерність. Підручник для вищих навчальних закладів / За ред.І.Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – 350 с.
25. Пучков А. Архитектурно-культурологические очерки: Феномены, явления, вещи. – К., 2008. – 176 с.: ил.
26. Бєломєсяцев А. Економічні основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – К.: Фенікс, 2008. – 400 с.
27. Пучков А. Sine quibus non: Портреты [Альбом линогравюр]. – К., 2006. – 64 с.
28. Романенкова Ю. Мировоззренческие универсалии периодов stilwandlung в мировом художественном процессе. – К., 2009. – 276 с.
29. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи 1989. – 220 с.
30. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник, 2000. – 260 с.
31. Сележан, Й. Ю. Основи національного виховання [Текст] : українознавство: ритуально-міфологічна культура українців: Хрестоматія / Й.Ю. Сележан. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 272 с.
32. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи педагогічних досліджень. – К., 2000. – 260 с.
33. Сіткарьова О. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. – К., 2005. – 196 с.: іл.
34. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть. – К., 2008. – 188 с.: іл.
35. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210 с.
36. Современный словарь по психологии. – Минск, 1998. – 768 с.
37. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. – К., 2002. – 472 с.
38. Уліщенко, А. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації [Текст] / А. Уліщенко // Освіта і управління. – 2009. – № 1. – С. 126-130.
39. Федорук О. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн. – К., 2007. – Кн. 2: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 360 с: іл.
40. Чепелик О. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – К.: Хімджест, 2009. – 272 с.
41. Энциклопедия педагогического образования. Диагностика. – М., 1998.

Text Size
Thursday, June 21, 2018
{В начало}

We have 28 guests and 3 members online