«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказом ректора Кам’янець-Подільського

національного університету ім. І. Огієнка


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ

педагогічного факультету

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва

 

 

1. Загальні положення

1.1. Міжнародний науковий центр досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й архітектури (далі – Центр) педагогічного факультету кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва створюється з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрантів, студентів університету, а також науковців, вчителів загальноосвітніх шкіл реґіону для розробки досліджень у галузі мистецтвознавчих і культурологічних проблем.

1.2. Центр є структурним підрозділом університету: створюється, реорганізується і ліквідується наказом ректора КПНУ ім. І. Огієнка.

1.3. Центр працює на громадських засадах у відповідності до затвердженого наказом ректора Положення та на основі Статуту університету.

1.4. Центр співпрацює з іншими підрозділами університету, структурами наукових та навчальних закладів. Зокрема, Центр співпрацює з інститутом мистецтв Академії Педагогічної ім. Національної Освіти (м. Краків, Польща); Міжнародним центром культури «Осередок європейської спадщини» (м. Краків, Польща); інститутом історії Ягелонського університету (м. Краків, Польща); архівом Національного музею (м. Краків, Польща); факультетом консервації та реставрації творів мистецтва Академії образотворчого мистецтва ім. Яна Матейки (м. Краків, Польща); факультетом історичних наук Варшавського університету ім. кардинала Степана Вишенського (м. Варшава, Польща); університетом ім. Коперніка (м. Торунь, Польща); відділом міжнародних програм (м. Торунь, Польща).

1.5. Наукова, навчально-методична та громадська діяльність Центру здійснюється за планами, затвердженими науково-методичною радою університету.

1.6. Контроль та оцінка діяльності Центру здійснюється науково-методичною радою та ректором університету.

 

2. Основні завдання та напрями роботи

2.1. Основними завданнями роботи Центру є:

а) створення необхідної бази для наукових досліджень у сфері мистецтвознавства, культурології, історії архітектури;

б) проведення науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів тощо;

в) сприяння підвищенню якості підготовки наукових робіт у рамках вказаної тематики, що виконуються у КПНУ ім. І. Огієнка;

г) впровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес, а також у процес реставрації творів мистецтва;

д) видання щорічника наукових праць.

2.2. Центр комплектується фахівцями, які мають необхідні знання та досвід і здатні виконувати обов’язки, покладені на них згідно з даним Положенням.

2.3. Центр очолює науковий керівник, призначений наказом ректора університету. В обов’язки керівника Центру входить:

а) загальне керівництво роботою Центру і відповідальність за результативність діяльності;

б) планування роботи Центру і забезпечення її виконання;

в) залучення до виконання науково-дослідних і творчих робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів університету, а також працівників інших навчальних закладів та установ;

г) забезпечення координації діяльності Центру з іншими підрозділами університету;

д) розпорядження матеріальними ресурсами Центру в межах виділених асигнувань;

е) звітність про виконання запланованих робіт.

2.4. Науково-дослідні і творчі роботи в Центрі виконуються:

а) працівниками Центру, які працюють на громадських засадах;

б) професорсько-викладацьким складом і навчально-допоміжним персоналом університету;

в) магістрантами, аспірантами, що працюють над дисертаційними дослідженнями, тематика яких відповідає науковому профілю Центру, і студентами університету в контексті виконання ними курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт;

г) працівниками профільних сфер, які можуть виконувати відповідні роботи для Центру за окремими угодами.

 


3. Матеріальне забезпечення діяльності

3.1. Кошти, необхідне майно та обладнання на утримання та забезпечення діяльності Центру надаються університетом, поступають у результаті ґрантової роботи та меценатської допомоги;

3.2. Кошторис витрат Центру затверджується ректором у відповідності до встановлених норм і загальних фінансових планів університету.

3.3. Центр формує власні кошти за рахунок науково-дослідної діяльності:

а) надання платних послуг у розробках наукової та методичної продукції на основі прямих угод між Центром і замовником;

б) кошти від видання та реалізації друкованої продукції;

в) цільові кошти підприємств, організацій та окремих осіб, зацікавлених у діяльності Центру;

г) інші доходи, які не суперечать Статуту університету та чинному законодавству.

 

4. Міжнародна діяльність

4.1. Центр у відповідності до Статуту університету і встановленого законодавством порядку здійснює міжнародні зв’язки:

а) науково-творча співпраця із зарубіжними навчальними закладами та науково-дослідними установами;

б) науковий взаємообмін, організація та участь у конференціях, симпозіумах, творчих виставках тощо.

4.2. Співпраця з інститутом мистецтв Академії Педагогічної ім. Національної Освіти (м. Краків, Польща); Міжнародним центром культури «Осередок європейської спадщини» (м. Краків, Польща); інститутом історії Ягелонського університету (м. Краків, Польща); архівом Національного музею (м. Краків, Польща); факультетом консервації та реставрації творів мистецтва Академії образотворчого мистецтва ім. Яна Матейки (м. Краків, Польща); факультетом історичних наук Варшавського університету ім. кардинала Степана Вишенського (м. Варшава, Польща); університетом ім. Коперніка (м. Торунь, Польща); відділом міжнародних програм (м. Торунь, Польща).

 

5. Звітність про діяльність

5.1. За результатами завершених науково-дослідних робіт планується захист дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових та інших творчих проектів, які можуть прирівнюватись до рівня вказаних робіт.

5.2. У центрі готуються до друку і видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, творчі виставки та інші науково-творчі матеріали.

5.3. У Центрі ведеться підготовка студентських наукових і творчих робіт для подальшої їх участі у наукових конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах.

5.4. Результати виконання науково-дослідних робіт відображаються у щорічному звіті наукового керівника Центру, заслуховуються і обговорюються на вчених радах факультету та виробничих нарадах за участю проректора з наукової роботи університету.

 

Category: МНЦ
Text Size
Thursday, June 21, 2018
{В начало}

We have 24 guests and 3 members online