Історія підготовки при університеті художників-педагогів розпочалася з 1986 року, коли відбувся перший набір абітурієнтів (25 осіб) на «Початкове навчання» з додатковою спеціальністю «Образотворче мистецтво». Необхідність здійснення такого набору була викликана недостатньою кількістю кваліфікованих вчителів образотворчого мистецтва в школах області. На той момент назріла потреба підвищення якості викладання художніх дисциплін і забезпечення навчального процесу художниками-педагогами. Викладачами предметів образотворчого циклу стали – випускник Львівського поліграфічного інституту М. П. Гуменюк, випускники Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського В.І. Донець та Л.П. Бондар. У 1992 році – випускниця Львівського інституту декоративного і прикладного мистецтва, відмінник народної освіти, кандидат мистецтвознавства, доцент Н.О. Урсу. Це дало змогу ввести нові спецкурси і спецпрактикуми (шрифтова графіка, шкільний дизайн), забезпечити викладання лекційного матеріалу висококваліфікованими фахівцями, що позначилося на якості підготовки студентів. З 1999 р. викладач Негода Б. М. одержує звання заслужений художник України і обирається Радою університету доцентом кафедри. У 2003 навчальному році вперше здійснено набір студентів (20 осіб) на мистецько-педагогічну спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво». 1 лютого 2004 року рішенням ректора університету утворюється випускаюча кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, яку очолила кандидат мистецтвознавства, доцент Наталія Олексіївна Урсу. У цілому підготовку фахівців зі спеціальностей «Образотворче мистецтво» здійснюють 80 науково-педагогічних працівників кафедр мовознавчих дисциплін, біології та математики з методикою викладання, музики, філософських дисциплін та економіки і політології. Зараз спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» денної і заочної форм навчання доповнюється спеціалізацією «Методист виховної роботи», яка дозволить випускникам займати посади завуча або методиста з виховної роботи в школах. Художньо-педагогічна спеціальність дозволяє продовження навчання в магістратурі. З 2005 р. додалися нові мистецькі спеціальності 6.020206 «Реставрація творів мистецтва» і 6.020205 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (спеціалізації мистецтвознавство та сакральне мистецтво). На спеціальності працюють викладачі-випускники Львівської, Київської, Одеської, Московської та інших художніх шкіл. Сьогодні викладання забезпечують висококваліфіковані спеціалісти з науковими ступенями, вченими і мистецькими званнями: доктор мистецтвознавства, професор Наталія Урсу; доктор мистецтвознавства, професор Раїса Захарчук-Чугай; заслужений художник України, професор Борис Негода; заслужений майстер народної творчості, доцент Володимир Лашко; член Спілки народних майстрів України Наталія Лашко; кандидат архітектури, доцент Інна Березіна; кандидат фізико-математичних наук, доцент Віктор Паньков; скульптор Сергій Кляпетура; член Спілки художників України Антоніна Штогрин; фахівець з пластичної анатомії та шрифтової графіки, старший викладач Андрій Штогрин; фахівець з художньої обробки деревини, старший викладач Леонід Пташнік; фахові реставратори Олександр Віштаченко та Тімур Такіров; спеціаліст у галузі інноваційних ком’ютерних технологій в контексті художньої освіти Іван Підгурний; викладачі кафедри Віта Гнатюк, Вікторія Беднар, Алла Шулик, Ігор Винниченко, Ніна Шульц, Денис Костюк, Вікторія Волошина, Наталія Качковська, Тетяна Білоус, Тетяна Майгур, Оксана Кліщ, Марта Сурова тощо. У наявності належний аудиторний фонд, спеціально обладнані аудиторії для проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, серед них художні майстерні-студії малюнку та живопису, кабінети історії образотворчого мистецтва та методики його викладання, декоративно-ужиткового мистецтва, скульптури і пластичної анатомії, прикладної і шрифтової графіки, композиції та дизайну, комп'ютерної графіки й моделювання, бібліотека спеціальної літератури та бібліотека на електронних носіях. Викладачі спеціальності мають за мету художньо-творчий розвиток здібностей студентської молоді, формування нестандартного мислення та індивідуальних якостей кожної особистості. Студенти спеціальності живуть цікавим мистецьким життям, під керівництвом викладачів відбуваються захоплюючі артистичні заходи, поїздки у мистецькі заклади і картинні галереї, екскурсії по архітектурних пам'ятках України. У рамках міжнародних зв’язків студенти проходять пленерну практику у старовинному польському місті Кракові.

Студенти під керівництвом викладача А.О. Штогрин оглядають пам’ятки м. Львова

Студенти під керівництвом викладача А.О. Штогрин оглядають пам’ятки м. Львова

Студенти і викладачі на подвір’ї Королівського замку Вавель у   м. Кракові

Студенти і викладачі на подвір’ї Королівського замку Вавель у м. Кракові

Невід’ємною частиною роботи кафедри є творчі виставки викладачів і студентів, всеукраїнські та міжнародні конференції, симпозіуми. Творчі композиції викладачів і студентів кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва прикрашають українські та європейські державні й приватні колекції. Необхідність відкриття спеціальності «Реставрація творів мистецтва» зумовлена недостатньою кількістю кваліфікованих реставраторів як у межах м. Кам’янець-Подільський, так і Поділля. Музейні фонди та приватні колекції міста й регіону потребують прискіпливої уваги професійних реставраторів, що сприятиме адекватному процесу ревіталізації не тільки окремих мистецьких об’єктів, а й відродженню вітчизняної культури в цілому. Реставрація, консервація, відновлення унікальних художніх пам’яток особливо необхідні на теренах сучасної України, де в силу об’єктивних чи суб’єктивних причин відбулася значна руйнація творів мистецтва. Саме тому підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі реставрації є одним з пріоритетних завдань української мистецької освіти. В рамках даної спеціальності викладаються наступні професійно-орієнтовані дисципліни: історія зарубіжного мистецтва, історія українського мистецтва, історія мистецтва радянського періоду, історія декоративно-ужиткового мистецтва, спецбіологія та біологічні методи дослідження, іконографія, вступ до реставрації, рисунок, живопис, перспектива, пластична анатомія, спецфото та рентгенографія, історія, теорія та етика реставрації живопису, копіювання, техніка і технологія станкового живопису, техніка і технологія монументального живопису, хімія і технологія матеріалів живопису, хімічні методи дослідження матеріалів живопису, прикладна фізика і оптико-фізичні методи, реставрація живопису. По закінченні навчання студенти отримують кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – художник-реставратор станкового та монументального живопису, вчитель образотворчого мистецтва; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – художник-реставратор станкового та монументального живопису, вчитель фахових дисциплін у спеціальних навчальних закладах; освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – художник-реставратор станкового та монументального живопису, експерт творів мистецтва, викладач фахових дисциплін. Навчально-виховний процес, спрямований на підготовку фахівців за спеціальністю «Реставрація творів мистецтва», забезпечується трьома фаховими кафедрами педагогічного факультету: образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва; педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти; мовознавчих дисциплін. У забезпеченні навчального процесу також беруть участь загальноуніверситетські кафедри: всесвітньої історії; історії України; філософських дисциплін; зарубіжної літератури; політології та соціології; іноземних мов; фізики; методики викладання фізики і дисциплін технічної освітньої галузі; інформатики та методики її викладання; економічної теорії; анатомії, фізіології та валеології; загальної екології; фізичного виховання; психології. Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва визначена випусковою і за нею закріплені зазначені вище дисципліни, які забезпечують професійну і практичну підготовку фахівців реставраційної галузі. Художня спадщина міста й регіону, складна етнічна картина, що складалась протягом століть, потребує серйозного вивчення та прискіпливої уваги з боку мистецтвознавців і художників. Спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» охоплює широкий спектр напрямків: сакральне мистецтво, мистецтвознавство, дизайн. Сакральне мистецтво завжди було ознакою духовного життя України. Вивчення та створення іконописних образів підвищує культурний рівень молоді та сприяє поповненню художньої скарбниці Поділля. Унікальна, розмаїта архітектурно-художня спадщина світу, зокрема України, потребує якісного мистецтвознавчого аналізу, здатного прислужитися пам’яткоохоронній, реставраційній та екскурсійній практиці. Саме тому, мистецтвознавча освіта є необхідною в умовах сучасного переосмислення мистецької доктрини. Дизайн – це професія, що формує світ речей. Соціокультурна природа дизайну обумовила широке розповсюдження його всіма сферами життєдіяльності суспільства. Саме тому підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі сакрального мистецтва, мистецтвознавства, дизайну є одним з пріоритетних завдань української мистецької освіти. В рамках даної спеціальності викладаються наступні професійно-орієнтовані дисципліни: історія зарубіжного мистецтва, історія українського мистецтва, історія мистецтва радянського періоду, історія декоративно-ужиткового мистецтва, історія архітектури, історія мистецтва за фахом, історія християнства, історія орнаменту, спецрисунок, спецживопис, спеціальна композиція, пластична анатомія, перспектива, шрифтова графіка, основи української іконографії, основи теологічних знань, робота в матеріалі, основи проектування, основи об’ємного моделювання, дизайн і рекламні технології, типографіка, графічний дизайн і комп’ютерна графіка, кольорознавство. По закінченні навчання студенти отримують кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» – художник образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, вчитель образотворчого мистецтва; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – художник образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, вчитель фахових дисциплін у спеціальних навчальних закладах; освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – художник образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, викладач фахових дисциплін, експерт творів мистецтва. Навчально-виховний процес, спрямований на підготовку фахівців за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», забезпечується трьома фаховими кафедрами педагогічного факультету: образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва; педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти; мовознавчих дисциплін. У забезпеченні навчального процесу також беруть участь загальноуніверситетські кафедри: всесвітньої історії; історії України; філософських дисциплін; зарубіжної літератури; політології та соціології; іноземних мов; методики викладання фізики і дисциплін технічної освітньої галузі; інформатики та методики її викладання; економічної теорії; анатомії, фізіології та валеології; загальної екології; фізичного виховання; психології. Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів мистецтва визначена випусковою і за нею закріплені зазначені вище дисципліни, які забезпечують професійну і практичну підготовку фахівців реставраційної галузі. Викладачі кафедри щороку організовують для студентів 1-го курсу урочистість посвяти в студенти, яка відбувається у день художника.

День художника, 2010 р.

День художника, 2010 р.

День художника, 2010 р.

День художника, 2010 р.

Результатом навчання студентів на вищезазначених спеціальностях є періодичні творчі виставки та мистецькі проекти: виставки-перегляди за результатами змістових модулів, виставки-звіти за результатами літнього та зимового пленерів, індивідуальні та колективні виставки, виставки до знакових історичних та суспільних подій, участь в українських та міжнародних творчих конкурсах, створення дипломних проектів за спеціалізацією.

Text Size
Sunday, February 17, 2019
{В начало}

We have 19 guests and no members online